ALGEMENE VOORWAARDEN

Moving Matter/Noor van Gestel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KVK 17263947.

De website www.movingmatter.nl en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van Moving Matter/Noor van Gestel en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de coachingdiensten van Moving matter/Noor van Gestel (de “coach”) aan ieder individu (“de klant”) en vormen het contract voor de door Moving Matter/Noor van Gestel te leveren service aan de klant.

COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen

1.1 De term ‘coaching’ heeft betrekking op life coaching, persoonlijke coaching en business coaching.

1.2 Coaching is geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en zal niet als zodanig opgevat worden.

1.3 In ruil voor de vergoedingen die door de klant (of door een derde namens hem) moeten worden betaald, stemt de coach ermee in de dienst te verlenen zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De klant stemt ermee in om vergoedingen voor de dienst te betalen volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde de vergoedingen betaalt, telt de derde als een agent die namens de klant optreedt).

1.4 De datum van de eerste chemistry sessie wordt beschouwd als de startdatum voor de dienst. Deelname door een individu aan de chemistry sessie betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden. Een samenvatting van deze voorwaarden, persoonlijke aanvullingen door de klant en een verwijzing naar de volledige voorwaarden zullen worden gecreëerd tijdens de foundation sessie, en worden ondertekend en overeengekomen als de “afspraken van onze coachingsrelatie” in het Kick Off-document.


2. Verantwoordelijkheid

De coach tracht de cliënt in staat te stellen zijn levenskwaliteit of zakelijk succes te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken. Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar zijn nooit gegarandeerd. De klant is als enige verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven of bedrijf. De coach is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins, na aanvang van coachingsessies, of voor een vermeend falen van de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een ​​materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.

3. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die in coachingsessies wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Het wordt niet bekendgemaakt aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de klant, behalve waar wettelijk vereist of waar actie nodig kan zijn om schade aan de klant of iemand anders te voorkomen. De coach handelt volgens de ethische code van CTI en ICT: https://coachfederation.org/code-of-ethics.

4. Format

Coaching vindt online plaats via Skype of Zoom, telefonisch of face to face (locatie in overleg). Elk ander format staat open voor discussie en moet vooraf onderling worden overeengekomen. De duur van elke sessie wordt overeengekomen tussen de coach en de cliënt voordat de coachingsessies beginnen. De minimale tijd voor een enkele sessie is 45 minuten, de maximale 90 minuten.

5. Relatie

De coach gebruikt de beschikbare coachingstechnieken met de cliënt en bespreekt met de cliënt wat wel of niet werkt. Zowel de coach als de cliënt hebben het recht om open en oprecht te praten, en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die hij heeft met de coach te bespreken op elk gebied van het coachingproces. De coach verwelkomt openheid en eerlijkheid. Feedback over de dienst is welkom en kan gegeven worden tijdens een coaching sessie of via e-mail. Moving Matter/Noor van Gestel streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten hoog te houden. Aan het einde van het coachingtraject of reeks coaching sessies wordt de klant gevraagd om een ​​kort feedbackformulier in te vullen.

6. datum en tijd

De datum en tijd van de eerste sessie en elke volgende sessie worden telefonisch en per e-mail overeengekomen tussen de coach en de klant. De eerste sessie is ook te boeken via de website movingmatter.nl, en wordt per mail bevestigd. Een minimum van 6 sessies wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Het aantal coaching sessies wordt bij aanvang van de coaching afgesproken tussen de coach en de cliënt, en wordt door de coach bevestigd in het Kick Off document.

7. Vergoeding
De vergoeding per sessie is nominaal en bedraagt ​​2% van het bruto maandsalaris van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Dit is gebaseerd op vertrouwen en goed vertrouwen. Het tarief wordt bepaald door de cliënt en meegedeeld aan de coach. De coach bevestigt de vergoeding in het Kick Off-document.

 8. Betalingsvoorwaarden

De vergoeding kan contant worden betaald, online via Revolut of per bankoverschrijving. Vergoedingen zijn verschuldigd voor of na elke coaching sessie, tenzij anders overeengekomen. Indien de betaling niet voor of na een coachingsessie is ontvangen, is de coach niet verplicht de (volgende) sessie te verzorgen.

9. Annulering, verzetten, restitutie

9.1 Als de klant een coachingsessie moet verzetten, moet hij dit minimaal 24 uur van tevoren melden. De terugbetaling van annuleringen voor toekomstige sessies is ter beoordeling van de coach. Als de annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie plaatsvindt, kan de coach de sessiekosten in rekening brengen.

9.2 In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat de cliënt of coach een coaching sessie moet verzetten; in deze omstandigheden zullen de cliënt en de coach redelijke inspanningen leveren om een ​​wederzijds bevredigende alternatieve afspraak te maken.

9.3 Wanneer een klant vooraf betaalt voor een sessie of sessies, moet hij/zij de coachingsessie(s) waarvoor ze hebben betaald binnen 8 maanden na betaling hebben ontvangen, anders wordt hun vergoeding verbeurd verklaard.

9.4 De klant kan zijn coachingovereenkomst ten allen tijde schriftelijk beëindigen. Het geld dat de klant bij annulering verschuldigd is, wordt onmiddellijk opeisbaar. De terugbetaling van betalingen voor toekomstige sessies is ter beoordeling van de Coach.

9.5 In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van rouwverwerking of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan de coach beslissen om de dienst aan de cliënt vroegtijdig te beëindigen of te weigeren of niet in staat om verdere coaching sessies aan de cliënt te geven. Onder dergelijke omstandigheden wordt de klant binnen een redelijke termijn opgezegd door de coach en krijgt hij eventuele vooruitbetalingen terugbetaald voor nog niet verstrekte coachingsessies.

9.6 Het kan voorkomen dat de coach de cliënt aanbeveelt om een ​​alternatieve dienst te zoeken die beter aansluit bij de huidige behoeften. In dat geval bespreekt de coach de redenen voor het advies volledig met de cliënt. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en de coach is niet aansprakelijk voor de uitkomst van beslissingen die de cliënt kiest.

 10. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing waarvan de rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn met betrekking tot geschillen, onenigheden, procedures of juridische claims van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of de overeenkomst.